Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,
Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:

Контакти

инж. Антоний Стефанов
Ръководител екип, 0888-383-654
e-mail: info@proles.bg

ик. Анелия Димова
Координатор, 0882-250-624
e-mail: office.pupirin@gmail.com

адрес: гр. София,
бул. Христо Ботев № 68

e-mail: info@pu-pirin.com

Разработване на План за управление на Национален парк Пирин 2014 – 2023

Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“

Планът за управление на Национален парк „Пирин“ за 2014-2023 г. е законовият инструмент за управление на парка през следващия 10-годишен период. Той ще анализира биологичното (флористично и фаунистично) и ландшафтно разнообразие, ще направи екологична и социално-икономическа оценка, ще определи дългосрочни цели и ограничения за екологичното и социално-икономическо развитие на парка, ще разработи/актуализира функционално зониране за територията на парка, ще обоснове норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите и на мониторинга.

Разработването на Плана за управление на НП Пирин за периода 2014-2023 г. се извършва от фирма „Пролес инженеринг“ ООД, която е ангажирана да предостави експертни услуги след провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка от страна на Дирекция „Национален Парк Пирин“. За изготвянето на Плана са ангажирани повече от 60 експерта с дългогодишен опит - доказани професионалисти в своята област. В резултат на успешното изпълнение на дейността ще бъдат разработени:

- десетгодишен план за управление на Национален парк “Пирин”,

- едногодишен оперативен план и

- средносрочен работен план (за 5 години) в рамките на 10-годишния план за управление.

Планира се осигуряване публична информация, организиране на семинари и работни срещи на всеки един етап от изпълнението, както и провеждане на обществено обсъждане с оглед ангажирането на обществеността и участието на максимално широк кръг заинтересовани страни в подготовката на новия План за управление.

Планът за управление съдържа няколко основни части:

1.Описание и оценка на парка, в това число: Обща информация, Местоположение и граници; Площ и включени защитени територии; Фондова и административна принадлежност; Законов статут; Собственост; Управленска структура; Съществуващи проекти разработки; Съществуващо функционално зониране и режими на обекта; Климат; Геология и Геоморфология; Хидрология и Хидробиология. Водни ресурси; Почви; Екосистеми и Биотопи; Растителност; Флора; Фауна; Ползване на парка и социално-икономически аспекти; Културно-историческо наследство; Ландшафт; Състояние на компонентите на околната среда; Екологична оценка; Социална и икономическа оценка; Потенциална стойност за защитената територия; Оценка на постигането на целите и изпълнение на режимите и задачите на План 2004.

2. Дългосрочни цели и ограничения

3. Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите – Зониране и функционално предназначение на зоните; Режими и норми

4. Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване – определяне на приоритетите; Програми; Проекти; Оперативни задачи; Работен план;

5. Преглед на изпълнението на целите и задачите

Целите и задачите на Плана са съобразени с основните цели на управление на Национален парк „Пирин“, които са посочени като изискване на Закона за защитените територии за националните паркове:

  •  Поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
  • Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
  •  Предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и
  • рекреационни дейности;
  • Създаване на предпоставки за развитие на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други дейности, свързани посочените по-горе цели.

Схематична диаграма на Методологията за изпълнение с основни дейности и взаимовръзки

Разработването на Плана за управление на Национален парк Пирин за периода 2014 – 2023 г. е част от изпълнението на Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.

Общата стойност на Проекта е 19 791 600 лв., от които 16 822 860 лв от ЕФРР и 2 968 740 лв от Държавния бюджет. Дейностите са обособени в четири основни групи: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; Посетителска инфраструктура и капитално строителство; Интерпретация и образователни програми; Планиране и оптимизация на управлението.

Схема на проекта